Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – jakie są konsekwencje?

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach również i dzisiaj, dużo ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – przeważająca ich część przekazana jest na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są przeważnie niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w razie braku wpłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje niewielką część z funduszu, który dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny niejednokrotnie posiadacze polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.