Nota księgowa – co mówią o tym przepisy ustawy

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o notach księgowych na 40 euro, odnajdziesz na flobo.io.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności natrafia na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie umożliwia wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 70 oraz 100 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy budowanych często przez szmat czasu dobrych kontaktów partnerskich. W końcu zwłoka w przelaniu należności może być kwestią zwyczajnego niedopatrzenia czy chwilowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Generator not księgowych znajdziesz w sieci

W momencie, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem normy prawne mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie znajdują się we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest też w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]