Kto może świadczyć usługę doradztwa restrukturyzacyjnego?

Nie wszystkie firmy działają z sukcesem w swojej branży. Nierzadko z powodu niefrasobliwego zarządzania, niedochodowych umów bądź po prostu niemożliwych do przewidzenia okoliczności, dług przedsiębiorstwa rośnie tak szybko, że pojawia się widmo niewypłacalności w stosunku do wierzycieli czy nawet o upadłość przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach warto skorzystać z porady doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – zawód podlegający regulacji

Na początku 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Na mocy przepisów tej ustawy dotychczasowa licencja syndyka przeobraziła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja przyznawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym, które spełniają wymagania zawarte w art. 3 obowiązującej obecnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: obywatelstwo polskie, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem bądź jego częścią, nieposzlakowana opinia, całkowita zdolność do czynności prawnych, posiadanie tytułu magistra i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Taki egzamin przeprowadza się co najmniej dwukrotnie w roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, a także odpowiadają na 100 pytań z zakresu prawa, finansów, ekonomii oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Przegląd sytuacji spółki i przygotowanie planu działania – rola doradcy restrukturyzacyjnego

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym przyznała doradcom większe uprawnienia niż te, którymi dysponowali syndycy przed 2016 r.. Syndyk zajmował się restrukturyzacją jedynie na zlecenie sądu. Od stycznia 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może udzielać porad przedsiębiorcy na wiele tygodni przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez dokonanie analizy sytuacji, w jakiej jest firma i wskazanie najkorzystniejszego w danej sytuacji planu działania czy przygotowanie kompletnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może także być przedstawicielem dłużnika w rozmowach mediacyjnych z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, ale również może wspomagać swoim doświadczeniem wierzycieli, ochraniając ich interesy.

Restrukturyzacja to często przykra i złożona procedura, tym samym kluczowe jest, by doradca restrukturyzacyjny był w stanie w transparentny sposób wyjaśnić dłużnikowi jego położenie. Atutem doradcy będzie też znakomita znajomość branży, w której działa zadłużona firma, bowiem upraszcza to sformowanie planu restrukturyzacji oraz odszukanie a następnie przedłożenie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.